Dane, účtovníctvo a mzdy spracovávame v ekonomických softvéroch od firmy KROS:

- jednoduché účtovníctvo a daňovú evidenciu v programe alfa logo

- podvojné účtovníctvo v programe omega logo

- mzdy v programe olymp logo

 

CENNÍK - VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

CENNIK1

Cena za vedenie účtovníctva OBSAHUJE:

1. účtovanie zásob podľa voľby ÚJ (vedenie skladových kariet nie je súčasťou ceny za vedenie účtovníctva):
a) spôsobom A (nákup zásob účtovaný na sklad, výdaj zásob do spotreby účtovaný priebežne počas roka na základe podkladov ÚJ)
alebo
b) spôsobom B (nákup zásob účtovaný do spotreby, na konci roka na základe inventúry zásob /vykonanie fyzickej inventúry zásob nie je súčasťou ceny za vedenie účtovníctva/ preúčtovaný skutočný stav zásob na sklad)
2. účtovanie o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, odpisový plán
3. podvojné účtovníctvo - časové rozlišovanie nákladov a výnosov
4. tvorba a použitie rezerv, tvorba a zúčtovanie opravných položiek
5. evidencia cenín
6. účtovanie v cudzej mene
7. zaúčtovanie ostatných dokladov vrátane ich vecnej a formálnej kontroly, doplnenie náležitostí účtovného dokladu (§ 10 ods. 1 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve)
8. elektronická komunikácia s finančnou správou, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
9. pri platiteľoch DPH je v cene zahrnuté aj spracovanie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu DPH a súhrnného výkazu DPH
10. vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
11. vystavovanie faktúr
12. vyhotovovanie príkazov na úhradu vo formáte xml alebo v papierovej podobe 1x za týždeň
13. zasielanie výstupov z účtovníctva klientovi na mesačnej báze
14. spracovanie Daňového priznania k dani z príjmov PO/FO.

Cena za vedenie účtovníctva NEOBSAHUJE:

- tlač dokladov doručených elektronicky
- tlač a posielanie ostatných dokumentov poštou (napr. vystavených faktúr)
- preklad dokladu do slovenského jazyka (§ 4 ods. 8 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
- vedenie skladu
- fyzickú inventarizáciu majetku
- uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie po uplynutí doby nevyhnutnej na spracovanie Priznania k dani z príjmov PO, a s tým súvisiace vyraďovanie účtovnej dokumentácie
- spracovanie cestovných príkazov
- vedenie knihy jázd
- vedenie registratúrneho denníka

 Vysvetlivky k tabuľke:

*Dokladom myslíme faktúru, 1 položku (čiastku v €) bankového výpisu, fiškálny doklad, potvrdenie o výbere/vklade na bankový účet, predpis PZP, a pod.
**Zvýhodnená cena platí v prípade, že:
     a) nám klient doručí bankový výpis nielen v pdf/fyzickom formáte, ale aj vo formáte XML
     b) klient vystavuje faktúry, príjemky a výdavky cez aplikáciu alebo programy spolupracujúce s Omegou/Alfou (napr. mobilná aplikácia ikros logo, e-shop INTEO, ...)
     c) môžeme zaevidovať viacero dokladov na tzv. "Zberný účtovný doklad".
          ZBERNÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD pozostáva napr. z dokladov rovnakého typu - tie ale musia byť rovnorodé a za obdobie max. 1 kalendárny mesiac (napr. september). Rovnorodosť znamená, že sa jedná o toho istého partnera, a zaúčtovaním nedôjde k zápočtu pohľadávky a záväzku (napr. ak má klient viacero bločkov z ERP od tej istej firmy). Z dôvodu internej kontroly na zberný účtovný doklad nezapisujeme potvrdenia o výbere/vklade hotovosti na bankový účet. Taktiež nezapisujeme na zberný doklad faktúry, dobropisy a ťarchopisy.

 

VEDENIE MZDOVEJ AGENDY

CENNIK2

Cena obsahuje prihlášky/odhlášky do SP a ZP; spracovanie a zaúčtovanie miezd na základe doručenej knihy dochádzky vrátane výpočtu nároku na SL; tvorba a použitie SF, vedenie osobného spisu zamestnanca/brigádnika/konateľa a pod. vrátane príslušných dokumentov; vydávanie potvrdení na žiadosť zamestnanca, zrážky na SL, exekúcie a pod.; výpočet mesačných preddavkov na DzP vrátanie vykonania ročného zúčtovania DzP (v prípade, ak dosahuje príjem iba zo závislej činnosti); vysporiadanie RZ ZP; príkazy v xml alebo papierovom formáte (mzda na účet, SP, ZP, DÚ, exekútor a pod.)

 

CENNÍK OSTATNÝCH ÚČTOVNÍCKYCH SLUŽIEB

CENNIK3
 

CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB

CENNIK4


KONTAKT

Ing. Lenka Bobčíková - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

od 01.01.2019 nás nájdete aj na adrese:

Palárikova 1933 (1. poschodie)
022 01 Čadca

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 08:00 - 16:00; obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:30
Sobota a nedeľa, štátne sviatky: zatvorené

 

NA STIAHNUTIE:

CENNÍK - VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

CENNÍK - OSTATNÉ SLUŽBY

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva